چه کتابهایی را برای کودکان بخوانیم؟

خواندن کتاب برای کودکان، باعث می‌شود که علاقه‌ی آنها هم تقویت شود و خود را به خواندن کتاب عادت دهند. اشتیاقی که در بچه‌ها می‌بینیم شاید در بزرگترها مشاهده نکنیم. خواندن کتاب، در طریقه‌ی حرف زدنشان هم تاثیر می‌گذارد. قصه‌ها و داستان‌ها باعث می‌شوند، کودک، خلق و خوی خوب شخصیت داستان را در خاطر بسپارد …
ادامه ی نوشته چه کتابهایی را برای کودکان بخوانیم؟