چگونه به هدفمان نزدیک شویم؟

هدفمان چیست؟ در ابتدا باید بگردیم و از هدفی که داریم مطمئن شویم؛ که اگر در تنگنا قرار گرفتیم، رهایش نکنیم. آنقدر آن هدف را دوست داشته باشیم که فقط به رسیدن فکر کنیم و نگران ناهمواریِ مسیرمان نباشیم. عاشق هدفمان و راهی که درآن قرار می‌گیریم باشیم. عاشقی که بنشیند و فقط عاشق باشد، به …
ادامه ی نوشته چگونه به هدفمان نزدیک شویم؟