میگرن بلای خواندن

سردرد امانم را می‌برد. انگار با همه چیز کار دارد. •سروصدا •شلوغی •گرسنگی •گریه •خوشحالی و هیجان زیاد • خواندن و چشم دوختن به کتاب که این آخری بیشتر مرا آزار می‌دهد‌. تاسه_چهارصفحه‌ای  می‌خوانم چشم و سرم درد می‌گیرد و آن میگرنِ از خدا بیخبر به سراغم می‌آید. حتما باید دستمالی به سر ببندم و …
ادامه ی نوشته میگرن بلای خواندن