از خواندن تا نوشتن‌.‌..

□مسیری که برای نوشتن طی می‌کنید. به قول استاد شاهین کلانتری 《 شکوفایی استعدادِ نوشتن، استمرار در نوشتن است.》 بدون شک با یکی دوجمله یا داستان و مقاله نوشتن، کسی نویسنده شناخته نمی‌شود؛ هر چند اگر آن نوشته‌اش مورد بازدید و تشویق دیگران قرار گیرد. در درجه‌ی اول باید… ■ نوشتن را دوست بداری. ■هر …
ادامه ی نوشته از خواندن تا نوشتن‌.‌..