چه کسانی می‌توانند، مخاطبین من باشند؟

مخاطبین من از هر قشر و سنی می‌تواند باشد. تحصیل کرده و نکرده می‌توانندبا نوشته‌های من ارتباط برقرار کنند و به کتاب رو آورند و زندگی خود را از این طریق متحول کنند. من نیز می‌خواهم سلیقه ونظر آنها را بدانم و تحولی داشته‌باشم در نوشته‌هایم. دوست دارم نظرات و حرفها و سخنان آنها را …
ادامه ی نوشته چه کسانی می‌توانند، مخاطبین من باشند؟