خواندن سریع و طوطی‌وار تاثیری در یادگیری دارد یا نه؟

چگونگی یادگیری نزدیک به دو هفته است که چیزی ذهنم را مشغول کرده و چون در مسیرم قرار داشت سوالاتی درونم مانده ولی جوابی نیافته‌ام. استادمان چند کتاب را معرفی کرد و قرار شد یک کتاب و یک مقاله برای دوهفته‌ی اول و دوکتاب برای دوهفته‌ی دوم باشد. البته که کتابها دو روز مانده به …
ادامه ی نوشته خواندن سریع و طوطی‌وار تاثیری در یادگیری دارد یا نه؟